JONA
Zpět

Aktuality

Efekty zotavení po onemocnění Covid 19

Po prodělání onemocnění COVID-19 některým pacientům přetrvávají zdravotní potíže, které před onemocněním neměli. Popisují, že jejich tělo nefunguje jako dříve.  Nejčastěji trpí únavou, výrazným omezením výkonnosti, bolestmi kloubů nebo svalů, problémy se spánkem, poruchou stability nebo motáním hlavy, špatnou schopností soustředění, zhoršením paměti, nepříjemnými psychickými stavy, zamlženým viděním, pískáním v uších, změnou chuti nebo čichu, zažívacími potížemi a celou řadou dalších rozmanitých potíží.

     U části nemocných přetrvávají tyto potíže řadu měsíců a nedaří se je běžnými léčebnými postupy odstranit. Provedená lékařská vyšetření, včetně laboratorních testů a výsledků zobrazovacích metod, ukazují nálezy v normě a nedaří se najít medicínskou příčinu potíží. Pro tyto stavy, objevující se po onemocnění COVID-19, jsou používány některé z následujících názvů: dlouhý covid (Long COVID), postcovidový syndrom, post-Covid-19 syndrom, postakutní následky covidu-19 (PASC) nebo chronický covid-syndrom (CCS).

V následujícím sdělení naleznete naše zkušenosti s procesem zotavení po proděláni onemocnění Covid 19.

 

Úvod

Onemocnění COVID-19 se projevuje širokou škálou potíží, a to nejenom dechových. Velmi rozdílný je i průběh nemoci od lehkého průběhu podobajícímu se nachlazení až po velmi vážné stavy, které mohou končit fatálně. Často po onemocnění zůstávají různé potíže s rozdílnou mírou závažnosti a dopadu na běžné životní aktivity. Někteří lidé po prodělání onemocnění COVID-19 cítí, že jejich tělo nefunguje jako dříve. Mají řadu zdravotních potíží, které před onemocněním neměli. Nejčastěji trpí únavou, výrazným omezením výkonnosti, bolestmi kloubů nebo svalů, problémy se spánkem, poruchou stability nebo motáním hlavy, špatnou schopností soustředění, zhoršením paměti, nepříjemnými psychickými stavy, zamlženým viděním, pískáním v uších, změnou chuti nebo čichu, zažívacími potížemi a celou řadou dalších rozmanitých potíží.

     U části nemocných přetrvávají tyto potíže řadu měsíců a nedaří se je běžnými léčebnými postupy odstranit. Provedená lékařská vyšetření, včetně laboratorních testů a výsledků zobrazovacích metod, ukazují nálezy v normě a nedaří se najít medicínskou příčinu potíží. Pro tyto stavy, objevující se po onemocnění COVID-19, jsou používány některé z následujících názvů: dlouhý covid (Long COVID), postcovidový syndrom, post-Covid-19 syndrom, postakutní následky covidu-19 (PASC) nebo chronický covid-syndrom (CCS). Přesné počty takto postižených osob nejsou známy, ale často je uváděno, že nějaké zdravotní potíže má i několik měsíců po prodělání onemocnění COVID-19 asi třetina nemocných.

      Část osob s výše uvedenými přetrvávajícími potížemi navštívila naše provozovny Centra zdraví JONA Pardubice nebo ambulanci rehabilitace a fyzioterapie MediCentrum JONA Praha. Důvodem byly přetrvávající potíže, které jim zhoršovaly kvalitu života a neumožňovaly návrat k běžnému pracovnímu nasazení. Skupinu našich klientů tvořili klienti bez prokazatelných významných objektivních lékařských nálezů, které by vysvětlovaly jejich potíže. Osobám s přetrvávajícími objektivními významnými nálezy byla zpravidla poskytnuta péče ve specializovaném odborném zdravotnickém zařízení (lázeňská péče, revmatologické či plicní kliniky apod.).

     Pro zlepšení kondice a zotavení našich klientů s postcovidovým syndromem jsme použili systém Computer Kinesiology, který mnoho let s úspěchem využíváme u řady různých zdravotních potíží, nejen pohybových. Důležitá je aktivní spolupráce klientů. Následující sdělení popisuje naše zkušenosti s podporou samoúzdravných procesů a efekty využití systému Computer Kinesiology u těchto klientů.

Sledovaný soubor Do sledovaného souboru byly zahrnuti klienti, kteří splňovali následující podmínky.

 • V akutní fázi onemocnění měli pozitivní PCR test na COVID-19 a současně prodělali symptomy typické pro toto onemocnění. Do souboru nebyly zahrnuty osoby s pozitivním PCR testem, ale bez příznaků onemocnění.
 • Dostavili se pro přetrvávání různých zdravotních potíží typických pro postcovidový syndrom. Podmínkou zařazení do sledovaného souboru bylo, že se tyto potíže u nich nevyskytovaly před onemocněním COVID-19.
 • Provedená lékařská vyšetření neprokázala objektivní nález vysvětlující dlouhodobé subjektivní potíže klientů a předchozí léčba nepřinesla očekávaný efekt.
 • Ve sledovaném souboru se nevyskytují klienti s typickými dechovými potížemi po prodělání nemoci COVID-19, protože osoby s prokázaným poškozením plic zůstávají v péči příslušných specialistů včetně rehabilitační péče.

Výběr klientů s post-Covid-19 syndromem do vyhodnocovaného souboru

Karty klientů (záznamy o ošetření) jsou uloženy v elektronické podobě v archivu programů Computer Kinesiology pod anonymizovaným kódem. Jejich údaje byly načteny programem Computer Kinesiolgy Profi Complex Start ver. 21.01. (dále jen CK) a setříděny nejprve pomocí funkce SORT podle kódu diagnózy. Takto získaný soubor klientů s prodělaným onemocněním Covid-19 byl seřazen abecedně podle kódu karty a postupně byly zjištěné hodnoty parametrů CK ručně přepsány do excel tabulky. Následně byla provedena statistická vyhodnocení. Ze souboru 103 klientů bylo 64 žen a 39 mužů. Vyšší zastoupení žen, 62 % ze souboru, je v souladu se statistikou sledování za 32 let, která ukazuje stabilní zastoupení mužů a žen, a to okolo 60 % žen a 40 % mužů. Soubor 103 klientů byl následně rozdělen na dvě skupiny dle subjektivního sebehodnocení jednotlivých klientů. Kritériem byla míra omezení kvality života klienta. Do první skupiny byli zařazeni klienti s potížemi neumožňujícími návrat k běžným životním aktivitám a k pracovnímu nasazení. Do druhé skupiny byli zařazeni klienti, kteří uváděli potíže, které jim znesnadňují život, ale přesto zvládají aktivity běžného života včetně pracovní zátěže. Tato druhá část souboru byla dále rozdělena na skupinu klientů, kteří již v akutní či subaktuní fázi nemoci (pokud to bylo možné) a následně cvičili v systému ComGym nebo CK, a na skupinu klientů, kteří doposud dle CK nebo ComGym systému necvičili. Základní cvičení ComGym spočívá v hlubokém dýchání v určité pozici a v rytmu určovaném aplikací. Většina klientů toto cvičení zvládala i v průběhu nemoci, s případnou pauzou 1 až 2 dny v době vrcholícího onemocnění. U některých klientů, kteří cvičili ještě před onemocněním Covid-19, jsme zaznamenali stesky, že před nástupem projevů nemoci COVID-19 se u nich projevila zhoršená schopnost udržet rytmus dechu určovaný aplikací ComGym a to zpravidla 1-3 dny před nástupem subjektivně vnímaných dechových potíží. Pravidelným častým cvičením několikrát denně se jim ulevovalo.

Celkem tedy byly vytvořeny tři skupiny klientů.                                                                                               

Skupina 1 složená z klientů s těžkými následky onemocnění (celkem 34 osob), kteří necvičili,
Skupina 2 klientů s lehčí formou dlouhodobých potíží, kteří necvičili dle CK ani ComGym (39 osob),                                 
Skupina 3 klientů s lehčí formou dlouhodobých potíží, kteří cvičili před, během nemoci a po ní (30 osob). 
          
Každá skupina byla vyhodnocována samostatně a výstupy byly porovnány.

Na obrázku 1 je uvedeno procentuální zastoupení mužů a žen v jednotlivých skupinách. Ve skupině 1 bylo 73,5 % žen, což je nejvíce ze všech skupin. Výrazně vyšší procento zastoupení žen oproti mužům ve skupině s vážnými potížemi může být v souladu s informacemi uváděnými ve více zdrojích, a to že ženy jsou na postcovidový syndrom náchylnější než muži. Může to být také ovlivněno tím, že při potížích ženy hledají jiné cesty k uzdravení častěji než muži. Ve skupině 2 s lehčími potížemi převládají opět ženy (61,5 %), ale rozdíl proti mužům není tak velký, jako u skupiny 1.  Ve skupině 3, tj. skupina pravidelně cvičících, je podíl mužů a žen vyrovnaný.

Na obrázku 2 je zobrazena věková struktura jednotlivých skupin. Je vidět, že mezi skupinami není zásadní rozdíl. Paradoxně ve skupině 1 s vážnými pocovidovými potížemi jsou zastoupeni i relativně mladí lidé pod 20 let. Medián skupiny 1 a 2 je stejný, a to 52 let, skupina 3 má medián 44 let. Je to dáno vyšším podílem mladých klientů, kteří pravidelně cvičí.

Na obrázku 3 je znázorněna struktura jednotlivých skupin dle parametru BMI. Nejvyšší rozptyl a zároveň i zastoupení osob s nadváhou a obezitou je ve skupině 1, osob s vážnými potížemi. Medián BMI je u skupiny 1 na hodnotě 23,4 a u skupiny 2 je 25,8 a nejnižší 20,6 je u skupiny 3. V té je nejvyšší zastoupení pravidelně cvičících mladších klientů, kteří se více věnují zdravému způsobu života. Vliv BMI na vážnost postcovidových potíží u sledovaného souboru není zásadní. 

Na obrázku č.4 je znázorněna doba v týdnech od začátku nemoci do doby vyšetření pomocí systému Computer Kinesiology. Největší rozptyl je u skupiny 2. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že osoby s lehčími potížemi po onemocnění COVID-19 tyto potíže přecházejí a snaží se je překonat s očekáváním, že to časem přejde. Pomoc vyhledají, až když se stav dlouhodobě nelepší nebo v některých případech i zhorší. U skupiny 1 je medián doby od onemocnění do ošetření 24 týdnů, u skupiny 2 je to 20 týdnů. Nejkratší dobu 4 týdny má skupina cvičících. Je to dáno tím, že o možnosti řešit potíže po onemocnění COVID-19 pomocí Computer Kinesiology věděli již před nebo v průběhu nemoci a snažili se co nejdříve po odeznění akutních příznaků nemoci zlepšit zotavení svého těla kontrolním vyšetření v našich provozovnách.

Objektivní hodnocení pomocí parametrů Computer Kinesiology (Testování)

Pro objektivní hodnocení kondice po prodělaném onemocnění COVID-19 byla použita testovací část systému Computer Kinesiology Profi Complex Start ver. 21.01. Systém Computer Kinesiology (zkráceně CK) vychází ze známého poznatku, že na pohybovém systému se projevují všechny poruchy organismu a řadu funkčních poruch je možno přes pohybový systém zpětně ovlivnit. V testovací části Profi Complex Start ver.21.01 jsou využívány vyšetřovací postupy běžně používané v rehabilitaci a fyzioterapii. Celkem se provádí 5 dvojic testů aktivních pohybů ve stoji, 8 dvojic testů pasivních pohybů vleže a 10 dvojic palpačních testů vybraných svalů ve stoji. Výsledky jednotlivých testů jsou zadávány do softwaru systému CK a následně zpracovány. Hlavním výstupem je Graf, který zobrazuje nalezené dysfunkce v pohybových segmentech (vodorovné úsečky) a v pohybových řetězcích (svislé sloupce). Důležité je věnovat pozornost místům s největšími nálezy v pohybových segmentech i řetězcích. Významná je celková symetrie nálezů. Určitý zdravotní problém mívá svůj typický vzorec nálezů na Grafu.

 

Na obrázku 5 je Graf s typickým vzorcem asymetrií po onemocnění COVID-19. Typický je vysoký nález v řetězci 7 vlevo a také v řetězcích 3 a 11 opět vlevo, levostranná asymetrie nálezů v pohybových segmentech především v oblasti bederní a krční. Důležité je vyloučit mechanické příčiny asymetrie využitím pomocných vyšetření (vážení na dvou vahách, olovnice…) a zhodnotit celkový klinický stav klienta. Vysoká hodnota nálezů v 7. řetězci vlevo dosahující na horní hranici grafu ukazuje na vyčerpání adaptačních schopností těla a nesoulad v činnosti regulačních okruhů. 

Další hodnota, kterou Graf zobrazuje, je Celková Disfunkce pohybového systému z pohledu biomechaniky (TD, Total Dysfunction). Funkce Graf udává i další hodnoty, umožňující podrobnou analýzu nálezů.

Vyhodnocované parametry - objektivní hodnocení

Pro objektivní hodnocení kondice byly v tomto sdělení použity dva parametry získané z funkce Graf. Prvním je Celková Dysfunkce (TD), která vypovídá především o biomechanických nerovnováhách v pohybových funkcích.

  

 Na obrázku 6 je přehled Celkové Dysfunkce dle CK (TD) pro jednotlivé skupiny. Největší rozptyl má skupina 1 (s významnými potížemi). Medián první skupiny s hodnotou 183 je velmi blízký mediánu druhé skupiny 186. Obě skupiny jsou složeny z necvičících klientů. U třetí skupiny cvičících klientů je medián 144.

Dalším vyhodnocovaným parametrem je suma nálezů v 7. pohybovém řetězci vlevo pro jednotlivé skupiny, což je znázorněno na obrázku 7.

 

Nejvyšší hodnoty jsou u skupiny 1 s významnými potížemi, medián 420. Skupina 2 má hodnoty nižší, medián 400. Nejlepší výsledky má skupina cvičících, medián 261.

Hodnoty TD – Celkové Dysfunkce CK a hodnoty sumy nálezů v pohybovém řetězci 7 vlevo u jednotlivých skupin ukazují na přínos pravidelného cvičení ComGym na kondici při a po onemocnění COVID-19.

Vyhodnocované parametry - subjektivní hodnocení

U každého klienta bylo provedeno dotazníkové šetření - subjektivní sebehodnocení. Vyhodnocováno bylo 20 otázek na různé potíže. Klient velikost potíží subjektivně ohodnotil na stupnici od 0 (tyto potíže nemám) až po hodnotu 6 (mám závažné potíže). Suma hodnocení 20 otázek dává jednu číselnou hodnotu, která odpovídá subjektivnímu sebehodnocení kondice klienta. Seznam otázek je uveden v tabulce 1.

Tabulka 1. Seznam otázek dotazníkového šetření velikosti potíží po prodělání onemocnění COVID-19

 

 Mám kašel 11   Často se budím
 Mám zahleněné průdušky     12   Mám bolesti pohybového systému 
 Mám posit sevření hrudníku     13   Mám parézy nebo křeče 
 Zadýchávám se při chůzi do kopce či schodů  14   Mám pískání v uších 
 Zvládám domácí činnosti  15   Mám problém udržet zaostření zraku 
 Věřím si, že zvládnu činnosti mimo domov  16   Mám zhoršenou paměť 
 Mám únavu  17   Žiju jako v mlze 
 8   Trpím bolestí hlavy   18   Mám horší čich 
 9   Mám motání hlavy  19   Mám horší chuť 
10   Špatně usínám  20   Mám jiné potíže, jaké 

 

Na obrázku 8 je zobrazen přehled subjektivního sebehodnocení klientů pomocí dotazníkového šetření.

 

Vyhodnocovaný parametr je suma hodnot dotazníkového šetření za každého klienta. Mezi jednotlivými skupinami je významný rozdíl. Největší sumy hodnot, odpovídající nejhorší kondici dle sebehodnocení, vykázali klienti ve skupině 1 s vážnými potížemi, které jim neumožňují návrat k běžným životním aktivitám a pracovnímu nasazení. Medián této skupiny je 44,5 bodů.

Skupina 2 tvořená necvičícími klienty s lehčími pocovidovými potížemi měla medián 23,5 bodů.

Nejlepší subjektivní hodnocení měla skupina 3 cvičících klientů s lehčími potížemi. Medián této skupiny je 9,5 bodů.

Rozdíl hodnot z dotazníkového šetření mezi skupinou 2 a 3 názorně ukazuje efekt cíleného individuálního cvičení na snížení rizika těžšího průběhu a vzniku závažných postcovidových potíží.

 

Na obrázku 9 je zobrazena relativní suma hodnot z dotazníkového šetření. U každé otázky (20 otázek) odpovídající určitým potížím jsou zobrazeny sumy hodnot k této otázce pro jednotlivé skupiny přepočtené na 10 klientů, aby bylo možné porovnat hodnoty pro jednotlivé nestejně velké skupiny. Nejvíce bodů je zobrazeno u skupiny 1 s vážnými potížemi. U všech skupin je nejvíce bodů k otázce 7, která se týká únavy. Na druhém místě jsou pohybové potíže spojené s otázkou 12. Na třetím místě je otázka číslo 11 – často se v noci budím. Na čtvrtém místě je otázka číslo 10 – špatně usínám. Nejméně hodnot je u otázky 2 – mám zahleněné průdušky a otázky 1 – mám kašel. Je to dáno tím, že osoby s těmito potížemi jsou v péči jiných odborníků a nebyly zastoupeny ve sledovaném souboru.

Na obrázku 10 je znázorněn vztah mezi sumou nálezů v pohybovém řetězci 7 vlevo a sumou bodů z dotazníkového šetření pro jednotlivé klienty celého sledovaného souboru.

Z grafu je patrné, že s rostoucí hodnotou sumy nálezů v pohybovém řetězci 7 vlevo roste i suma bodů z dotazníkového šetření, což znamená zhoršení kondice dle sebehodnocení klientů. Je to názorný příklad, že hodnoty zjištěné objektivním vyšetřením v systému Computek Kinesiology odpovídají subjektivnímu sebehodnocení kondice jednotlivých klientů.

Zotavení po onemocnění COVID-19

Pro zrychlení zotavení po onemocnění COVID-19 byly použity masážní a cvičební sestavy individuálně navržené souborem programů Collection Recovering after COVID 19. Tato kolekce programů byla vytvořena speciálně se zaměřením na potíže po onemocnění COVID-19 a významně rozšiřuje možnosti návrhu ošetření programem Profi Complex Start ver. 21.01. Tuto kolekci programů jsme začali vytvářet začátkem léta 2020. Kromě letitých poznatků z vývoje a užívání systému Computer Kinesiology jsme vycházeli z následujících:

 • zkušeností se cvičením RESPIRATRORY v systému ComGym, které jsme zprovoznili pro veřejnost v dubnu 2020,
 • zkušeností u mnoha stovek osob s lehkým i těžkým průběhem onemocnění Covid-19,
 • zkušeností z předchozích let s klienty s neobvyklými průběhy viróz, jejíchž symptomy se věrně shodovaly se symptomy nemoci Covid-19 a jejich následnou rekondicí.

Dále jsme vycházeli z následujících předpokladů a hypotéz, které jsme formulovali především s ohledem na typický vzorec nálezů na Grafu Computer Kinesiology. Po odeznění akutní fáze nemoci zůstává u řady osob porucha v nastavení funkcí regulačních samoúzdravných okruhů těla. Podle údajů v dostupné literatuře vzniká u některých osob někdy až za 6-12 týdnů po odeznění akutní fáze onemocnění syndrom různých potíží, zvláště únavy, tzv. Post-Covid-19 syndrom. U postcovidového syndromu je podle našich prozatímních zkušeností nutné dechovými cviky, individuálním cvičením dle softwaru CK nebo ComGym a individuálně navrženými masážemi „přeprogramovat řídící SW do továrního nastavení“, prostě je potřeba obnovit funkceschopnost a spolupráci samoúzdravných regulačních okruhů těla. Nutná je aktivita a spolupráce klientů.

Programy pro návrh ošetření v CK systému, zaměřené na dysfunkce pohybového systému, sledují jako hlavní cíl uvolnění nejvíce přetížených míst pohybového systému a navození biomechanické rovnováhy. Nová kolekce systému CK zaměřená na zotavení po onemocnění Covid-19 sleduje při návrhu ošetření jako hlavní cíl obnovu a posun k fyziologickému nastavení jednotlivých regulačních okruhů.

Jednotlivé regulační okruhy těla mění svoji aktivitu v určitých periodách. Masážemi a pravidelným cvičením spojeným s rytmickým dýcháním lze docílit obnovu funkcí v periodách synchronizovaných s rytmy regulačních okruhů. Manuální ošetření (masáže), jak ukázala naše zkušenost, se rovněž musí opakovat v určitých rytmech. Z praktických důvodů na straně klientů i pracovišť CK se nejvíce osvědčil sedmidenní cyklus, kdy klient přichází ve stejný určitý den v týdnu. V případě nedodržení termínu kontroly je zavedena korekce do výpočtu ošetření. Celkovou dobu ošetření u Post-Covid-19 syndromů plánujeme na 6 týdnů, tedy celkem 7 ošetření při respektování aktuálního stavu funkcí.

Proč musí být ošetření opakováno v určitých rytmech můžeme jednoduše ukázat na příkladu zavěšené houpačky. Chceme-li houpačku rozhoupat, musíme ji dát impuls vždy v tzv.  „mrtvém bodu“ – bodu maximálního vychýlení houpačky a změny jejího pohybu. Pokud dáme houpačce impulz pozdě, nedosáhneme potřebného efektu, pokud zasáhneme příliš brzo, houpačku naopak zbrzdíme. V nové kolekci programu CK systému využíváme mnoho rytmů, které vychází z úrovně současného medicínské poznání, z našich zkušeností z CK, ale i z cyklických jevů popsaných například ve Východní medicíně, tibetském učení a dalších směrech nekonvenční medicíny.

 

Použité postupy návrhu ošetření

U skupiny 3, cvičících s lehkými potížemi, bylo provedeno ošetření CK pomocí kolekce Collection Recovering after COVID 19, a to: individuálně navržené masáže, cvičení a doporučení dále pokračovat v aktualizovaném cvičení s aplikací ComGym. Další ošetření CK se u této skupiny klientů opakovalo obvykle do 6 týdnů.

U skupiny 2, necvičících s lehkými potížemi, bylo provedeno ošetření CK pomocí kolekce Collection Recovering after COVID 19, a to individuálně navržené masáže, cvičení a doporučení cvičit aktualizované cvičební sestavy s aplikací ComGym. Další ošetření CK bylo provedeno obvykle za 1-4 týdny podle reakce na první ošetření, postupný ústup subjektivních potíží a dohody dle telefonické konzultace na základě subjektivního hodnocení změn klientem a také výsledků domácího cvičení s aplikací ComGym.

U skupiny 1, s vážnými potížemi, byl po vstupním vyšetření stanoven plán rekondice s ošetřením 1x týdně po dobu 6 týdnů (celkem 7 ošetření včetně vstupního). Pokud nebylo možno provést ošetření 7. den, bylo provedeno 14. den nebo nastaveny korekce při návrhu ošetření. Ošetření masážní sestavou bylo individuálně navrženo pomocí kolekce programů Collection Recovering after COVID 19 podle aktuálního nálezu testovací části CK, a to při každé návštěvě. Obdobně byla aktualizována individuální cvičební sestava, kterou po edukaci klient cvičil každý den do následné kontroly. Dále klient obdržel individuální dietní doporučení včetně doporučení potravinových doplňků (doplnění vitamínů, stopových prvků…) na urychlení rekonvalescence, a to obvykle až při 3-4 návštěvě. Po odeznění potíží a dokončení rekondičního cyklu klienti cvičili dál speciální cviky na rekondici aktualizované pomocí aplikace ComGym.

 

Výsledky využití Computer Kinesiology při zotavení po onemocnění COVID-19 u skupiny 1

Z původního souboru skupiny 1 byly vyloučeny osoby které:

 • nedodržely navržený program, tj. neabsolvovaly předepsaný rozpis ošetření. U některých klientům došlo kvýznamnému ústupu potíži již po prvním či druhém ošetření natolik, že na další ošetření přijeli až za výrazně delší dobu, než byla předepsána (obvykle po opětovném zhoršení subjektivních potíží).
 • vprůběhu rekondice prodělali komplikující stav (nějaký úraz, operaci nebo novou jinou nemoc),
 • měli v průběhu rekondice nasazenou jinou léčbu a nebylo vhodné kombinovat dva různé typy léčby,

Z původního počtu 34 osob ve skupině 1 splnilo podmínky 22 osob, jejichž výsledky jsou níže uvedeny.

 

Na obrázku 11 jsou zobrazeny hodnoty Celkové Dysfunkce (TD) při jednotlivých ošetřeních klientů skupiny 1. Při prvním vyšetření byl medián Celkové Dysfunkce (TD) na hodnotě 183.  Hodnoty větší než 180 odpovídají rizikovému pásmu akutních potíží. Po prvním ošetření a týdnu cvičení individuální cvičební sestavy navržené programem Collection Recovering after COVID 19 (druhé vyšetření) poklesl medián TD na hodnotu 138. Hodnoty TD do 140 odpovídají pásmu běžně zdravé populace s lehkými funkčními poruchami. Při čtvrté návštěvě (po 3 týdnech cvičení) byl medián TD na hodnotě 112 a při posledním vyšetření byl medián TD na hodnotě 91. Hodnoty TD do 120 odpovídají normě zdravé populace.

 

Na obrázku 12 jsou zobrazeny hodnoty sumy nálezů v pohybovém řetězci 7 vlevo při jednotlivých vyšetřeních klientů skupiny 1. Při prvním vyšetření byl medián Sumy nálezů v pohybovém řetězci 7 vlevo u skupiny 1 na hodnotě 420. Hodnoty nad 400 odpovídají rizikovému pásmu osob s akutními potížemi. Po prvním ošetření a týdnu cvičení individuální cvičební sestavy navržené programem Collection Recovering after COVID 19 (druhé vyšetření) poklesl medián Sumy nálezů v pohybovém řetězci 7 vlevo na hodnotu 288, což odpovídá pásmu běžně zdravé populace s lehkými funkčními poruchami. Při třetím vyšetření (po 2 týdnech cvičení) byl medián tohoto parametru na hodnotě 181 a při posledním 7 vyšetření byl na hodnotě 128. Hodnoty sumy nálezů v pohybovém řetězci 7 vlevo do 200 odpovídají pásmu normy zdravé populace.

Uvedené výsledky ukazují, že u všech osob došlo již po prvním ošetření ke zlepšení celkového stavu. Největší zlepšení proběhlo během prvních 3 týdnů (polovina předpokládané doby na zotavení). Výsledky při čtvrtém vyšetření (po 3 týdnech) byly u většiny klientů v normě a klienti udávali zbytkové potíže, které se objevily jen občas. Následující 3 ošetření zesilují paměťový zápis změn v nastavení regulačních okruhů těla na nové hodnoty. Výsledky posledních 3 vyšetření se již výrazně neliší, protože bylo dosaženo normy a prostor pro další zlepšení není velký. Někdy došlo i k mírnému zhoršení výsledků většinou jako důsledek návratu k běžným aktivitám spojeným se zvýšenou zátěží.

Na obrázku 13 je srovnání výsledků dotazníkového šetření, ve kterém klienti prováděli sebehodnocení aktuální kondice. Graf srovnává hodnoty z dotazníkového šetření při první návštěvě a po absolvování zotavovací série ošetření.

 

Významné zlepšení kondice udávané klienty je v souladu se zlepšením objektivních parametrů získaných pomocí Computer Kinesiology.

Závěr

 1. Uvedené výsledky ukazují, že systém Computer Kinesiology lze úspěšně použít pro hodnocení potíží po prodělání onemocnění COVID-19. Výstupy testovací části, hodnota TD-Celkové Dysfunkce a Suma nálezů v pohybovém řetězci 7 vlevo, jsou v souladu se subjektivním sebehodnocením provedeným klienty. Výše číselných hodnot těchto dvou sledovaných parametrů ukazuje na závažnost potíží po prodělaném onemocnění COVID-19.
 2. Skupina klientů, kteří cvičili s aplikací ComGym nebo individuální cvičební sestavy navržené programy CK (před, v průběhu onemocnění a po odeznění akutní fáze nemoci), měla nejlepší objektivní i subjektivní parametry z celého sledovaného souboru. Výsledky naznačují, že pravidelné cvičení s aplikací ComGym může významně pomoci v prevenci postcovidového syndromu.
 3. U klientů ze skupiny 1, s vážnými postcovidovými potížemi, po absolvování rekondiční kůry navržené s pomocí programu Collection antiCOVID 19 RECOVERY došlo k výraznému ustoupení až vymizení postcovidových potíží natolik, že se mohli vrátit k běžnému životu a pracovnímu nasazení.
 4. Použití Computer Kinesiology Profi Complex Start ver. 21.01 s kolekcí programů Collection Recovering after COVID 19 umožňuje zotavení po prodělání onemocnění COVID-19 v případech, kdy jiné postupy nepřinesly očekávaný efekt.
 5. Uvedené výsledky jsou průběžně doplňovány o hodnoty sledování dalších klientů s postcovidovým syndromem.