JONA
Zpět

Aktuality

Efekty zotavení po onemocnění Covid 19 (verze 2023)

Po prodělání onemocnění COVID-19 některým pacientům přetrvávají zdravotní potíže, které před onemocněním neměli. Popisují, že jejich tělo nefunguje jako dříve.  Nejčastěji trpí únavou, výrazným omezením výkonnosti, bolestmi kloubů nebo svalů, problémy se spánkem, poruchou stability nebo motáním hlavy, špatnou schopností soustředění, zhoršením paměti, nepříjemnými psychickými stavy, zamlženým viděním, pískáním v uších, změnou chuti nebo čichu, zažívacími potížemi a celou řadou dalších rozmanitých potíží.

     U části nemocných přetrvávají tyto potíže řadu měsíců a nedaří se je běžnými léčebnými postupy odstranit. Provedená lékařská vyšetření, včetně laboratorních testů a výsledků zobrazovacích metod, ukazují nálezy v normě a nedaří se najít medicínskou příčinu potíží. Pro tyto stavy, objevující se po onemocnění COVID-19, jsou používány některé z následujících názvů: dlouhý covid (Long COVID), postcovidový syndrom, post-Covid-19 syndrom, postakutní následky covidu-19 (PASC) nebo chronický covid-syndrom (CCS).

V následujícím sdělení naleznete naše zkušenosti s procesem zotavení po proděláni onemocnění Covid 19 aktualizované do začátku května 2023.

 

Úvod

Po prodělání onemocnění COVID-19 některým pacientům přetrvávají zdravotní potíže, které před onemocněním neměli. Popisují, že jejich tělo nefunguje jako dříve. Nejčastěji trpí únavou, výrazným omezením výkonnosti, bolestmi kloubů nebo svalů, problémy se spánkem, poruchou stability nebo motáním hlavy, špatnou schopností soustředění, zhoršením paměti, nepříjemnými psychickými stavy, zamlženým viděním, pískáním v uších, změnou chuti nebo čichu, zažívacími potížemi a celou řadou dalších rozmanitých potíží. U části nemocných přetrvávají tyto potíže mnoho měsíců a nedaří se je běžnými léčebnými postupy odstranit. Provedená lékařská vyšetření, včetně laboratorních testů a výsledků zobrazovacích metod, ukazují nálezy v normě a nedaří se najít medicínskou příčinu potíží. Pro tyto stavy, objevující se po onemocnění COVID-19, jsou používány některé z následujících názvů: dlouhý covid (Long COVID), postcovidový syndrom, post-Covid-19 syndrom, postakutní následky covidu-19 (PASC) nebo chronický covid-syndrom (CCS). Přesné počty takto postižených osob nejsou známy, ale často je uváděno, že nějaké zdravotní potíže má i několik měsíců po prodělání onemocnění COVID-19 asi třetina nemocných.

Část osob s výše uvedenými přetrvávajícími potížemi navštívila naše provozovny Centra zdraví JONA Pardubice nebo ambulanci rehabilitace a fyzioterapie MediCentrum JONA Praha. Důvodem byly přetrvávající potíže, které jim zhoršovaly kvalitu života a neumožňovaly návrat k běžnému pracovnímu nasazení. Skupinu našich klientů tvořili klienti bez prokazatelných významných objektivních lékařských nálezů, které by vysvětlovaly jejich potíže. Osobám s přetrvávajícími objektivními významnými nálezy byla zpravidla poskytnuta péče ve specializovaném odborném zdravotnickém zařízení (lázeňská péče, revmatologické či plicní kliniky apod.).

Pro zlepšení kondice a zotavení našich klientů s postcovidovým syndromem jsme použili systém Computer Kinesiology (https://computerkinesiology.cz), který mnoho let s úspěchem využíváme u řady různých zdravotních potíží, nejen pohybových. Důležitá je aktivní spolupráce klientů. Následující sdělení popisuje naše zkušenosti s podporou samoúzdravných procesů a efekty využití systému Computer Kinesiology u těchto klientů.

Sledovaný soubor 

Do sledovaného souboru byly zahrnuti klienti, kteří splňovali následující podmínky.

 • V akutní fázi onemocnění měli pozitivní PCR test na COVID-19 a současně prodělali symptomy typické pro toto onemocnění. Do souboru nebyly zahrnuty osoby s pozitivním PCR testem, ale bez příznaků onemocnění.
 • Dostavili se pro přetrvávání různých zdravotních potíží typických pro postcovidový syndrom. Podmínkou zařazení do sledovaného souboru bylo, že se tyto potíže u nich nevyskytovaly před onemocněním COVID-19.
 • Provedená lékařská vyšetření neprokázala objektivní nález vysvětlující dlouhodobé subjektivní potíže klientů a předchozí léčba nepřinesla očekávaný efekt.
 • Ve sledovaném souboru se nevyskytují klienti s typickými dechovými potížemi po prodělání nemoci COVID-19, protože osoby s prokázaným poškozením plic zůstávají v péči příslušných specialistů včetně rehabilitační péče.

Výběr klientů s Post- Covid-19 syndromem do vyhodnocovaného souboru

Karty klientů (záznamy o ošetření) jsou uloženy v elektronické podobě v archivu programů Computer Kinesiology pod anonymizovaným kódem. Jejich údaje byly načteny programem Computer Kinesiolgy Profi Complex Start ver. 21.01 (dále jen CK) a setříděny nejprve pomocí funkce SORT podle kódu diagnózy. Takto získaný soubor klientů s prodělaným onemocněním Covid-19 byl seřazen abecedně podle kódu karty a postupně byly zjištěné hodnoty parametrů CK ručně přepsány do excel tabulky. Následně byla provedena statistická vyhodnocení. Ze souboru 244 klientů bylo 155 žen a 89 mužů. Vyšší zastoupení žen, 64 % ze souboru, je v souladu se statistikou našeho sledování za 32 let, která ukazuje stabilní zastoupení mužů a žen, a to okolo 60 % žen a 40 % mužů. Zastoupení žen ve sledovaném souboru odpovídá podílu okolo dvou třetin, který uvádějí některé publikace o postcovid potížích.

Soubor 244 klientů byl následně rozdělen na dvě skupiny dle subjektivního sebehodnocení jednotlivých klientů. Kritériem byla míra omezení kvality života klienta. Do první skupiny byli zařazeni klienti s potížemi neumožňujícími návrat k běžným životním aktivitám a k pracovnímu nasazení. Do druhé skupiny byli zařazeni klienti, kteří uváděli potíže, které jim znesnadňují život, ale přesto zvládají aktivity běžného života včetně pracovní zátěže. Tato druhá část souboru byla dále rozdělena na skupinu klientů, kteří již v akutní či subaktuní fázi nemoci (pokud to bylo možné) a následně cvičili v systému ComGym nebo CK, a na skupinu klientů, kteří doposud dle CK nebo ComGym systému necvičili. Základní cvičení ComGym spočívá v hlubokém dýchání v určité pozici a v rytmu určovaném aplikací. Většina klientů toto cvičení zvládala i v průběhu nemoci, s případnou pauzou 1 až 2 dny v době vrcholícího onemocnění. U některých klientů, kteří cvičili ještě před onemocněním Covid-19, jsme zaznamenali stesky, že před nástupem projevů nemoci COVID-19 se u nich projevila zhoršená schopnost udržet rytmus dechu určovaný aplikací ComGym a to zpravidla 1-3 dny před nástupem subjektivně vnímaných dechových potíží. Pravidelným častým cvičením několikrát denně se jim ulevovalo.

Celkem tedy byly vytvořeny tři skupiny klientů.

Skupina 1 složená z klientů s těžkými následky onemocnění (celkem 52 osob), kteří necvičili,

Skupina 2 tvořená klienty s lehčí formou dlouhodobých potíží, kteří necvičili dle CK ani podle aplikace ComGym (92 osob),

Skupina 3 složená z klientů s lehčí formou dlouhodobých potíží, kteří cvičili před, během nemoci a po ní dle CK nebo podle aplikace ComGym (100 osob). 

Každá skupina byla vyhodnocována samostatně a výstupy byly porovnány.

Obrázek 1. Zastoupení mužů a žen ve sledovaném souboru.

Na obrázku 1 je uvedeno procentuální zastoupení mužů a žen v jednotlivých skupinách. Ve skupině 1 bylo 67,3 % žen, což je nejvíce ze všech skupin. Výrazně vyšší procento zastoupení žen oproti mužům ve skupině s vážnými potížemi může být v souladu s informacemi uváděnými ve více zdrojích, a to že u žen je postcovidový syndrom častější než u mužů. Může to být také ovlivněno tím, že při potížích ženy hledají jiné cesty k uzdravení častěji než muži. Ve skupině 2 s lehčími potížemi převládají opět ženy (66,3 %), ale rozdíl proti mužům je menší než u skupiny 1.  Ve skupině 3, tj. skupina pravidelně cvičících, je podíl žen nejmenší 59 %.

Obrázek 2. Věková struktura jednotlivých skupin.

Na obrázku 2 je zobrazena věková struktura jednotlivých skupin. Je vidět, že mezi skupinami není zásadní rozdíl. Medián skupiny 1 je 52 let, u skupiny 2 je 49 a u skupiny 3 je 50 let. Nejširší věkové rozložení je u skupiny 2.

 

Obrázek 3. Hodnoty BMI jednotlivých skupin.

BMI jednotlivých skupin se významně neliší. Ve skupině 1 je nejvyšší podíl osob s nadváhou a obezitou, medián BMI je 25. U skupiny 2 je medián BMI 24 u skupiny 3 je 23.

 

Obrázek 4. Doba od nemoci do ošetření v týdnech.

Největší rozptyl je u skupiny 1. Je to pravděpodobně dáno tím, že osoby s těžkými potížemi se snažili problémy řešit jinde a do našich ambulancí se dostali, až když předchozí terapie nepřinesly očekávaný výsledek.  U skupiny 1 je medián doby od onemocnění do ošetření 26 týdnů, u skupiny 2 je to 13 týdnů. Nejkratší dobu 6 týdnů má skupina cvičících, protože osahuje nejvíce klientů, kteří cvičili s aplikací ComGym nebo CK již před onemocněním a po onemocnění se brzy objednali na ošetření na některé z našich pracovišť.

 

Objektivní hodnocení pomocí parametrů Computer Kinesiology (testování)

Pro objektivní hodnocení kondice po prodělaném onemocnění COVID-19 byla použita testovací část systému Computer Kinesiology Profi Complex Start ver. 21.01. Systém Computer Kinesiology (zkráceně CK, https://computerkinesiology.cz) vychází ze známého poznatku, že na pohybovém systému se projevují všechny poruchy organismu a řadu funkčních poruch je možné přes pohybový systém zpětně ovlivnit. V testovací části Profi Complex Start ver. 21.01 jsou využívány vyšetřovací postupy běžně používané v rehabilitaci a fyzioterapii. Celkem se provádí 5 dvojic testů aktivních pohybů ve stoji, 8 dvojic testů pasivních pohybů vleže a 10 dvojic palpačních testů vybraných svalů ve stoji. Výsledky jednotlivých testů jsou zadávány do softwaru systému CK, kterým jsou následně zpracovány. Hlavním výstupem je Graf, který zobrazuje nalezené dysfunkce v pohybových segmentech (vodorovné úsečky) a v pohybových řetězcích (svislé sloupce). Důležité je věnovat pozornost místům s největšími nálezy v pohybových segmentech i řetězcích. Významná je celková asymetrie nálezů. Určitý zdravotní problém mívá svůj typický vzorec asymetrii nálezů na Grafu.

 

Obrázek 5. Graf s typickým vzorcem asymetrií po onemocnění COVID-19.

Typický je vysoký nález v řetězci 7 vlevo a také v řetězcích 3 a 11 opět vlevo, levostranná asymetrie nálezů v pohybových segmentech především v oblasti bederní a krční. Důležité je vyloučit mechanické příčiny asymetrie využitím pomocných vyšetření (vážení na dvou vahách, olovnice…) a zhodnotit celkový klinický stav klienta. Vysoká hodnota nálezů v 7. řetězci vlevo dosahující na horní hranici grafu ukazuje na vyčerpání adaptačních schopností těla a nesoulad v činnosti regulačních okruhů. 

Další hodnota, kterou Graf zobrazuje, je Celková Dysfunkce pohybového systému z pohledu biomechaniky (TD, Total Dysfunction). Funkce Graf udává i další hodnoty, umožňující podrobnou analýzu nálezů.

Vyhodnocované parametry - objektivní hodnocení

Pro objektivní hodnocení kondice byly v tomto sdělení použity dva parametry získané z funkce Graf. Prvním je Celková Dysfunkce (TD), která vypovídá o celkové kondici sledované osoby, a to především o biomechanických nerovnováhách v pohybových funkcích.

Druhým vyhodnocovaným parametrem je Suma nálezů v 7. pohybovém řetězci vlevo. Na Grafech osob po prodělání onemocnění COVID-19 je obvykle řetězcem s největším nálezem.

Oba parametry byly vyhodnocovány pro každou ze tří skupin samostatně. Následující grafy zobrazují výsledky z prvního vyšetření (vstupní).

 

Obrázek 6. Celková dysfunkce dle CK (TD, Total Dysfunction) pro jednotlivé skupiny.

 

Nejvyšší hodnotu mediánu Celkové Dysfunkce dle CK má skupina 1 (s významnými potížemi) TD = 192. Druhá skupina má hodnotu mediánu TD = 166. Obě skupiny jsou složeny z necvičících klientů. U třetí skupiny cvičících klientů je medián 142.

Obrázek 7. Suma nálezů v 7. pohybovém řetězci vlevo.

Nejvyšší hodnoty Sumy nálezů v 7. pohybovém řetězci vlevo jsou u skupiny 1 s významnými potížemi, medián 509. Skupina 2 má hodnoty nižší, medián 375. Nejlepší výsledky má skupina cvičících, medián 283.

Hodnoty TD – Celkové Dysfunkce CK a hodnoty Sumy nálezů v pohybovém řetězci 7 vlevo u jednotlivých skupin ukazují na přínos pravidelného cvičení ComGym na kondici při a po onemocnění COVID-19.

 

Vyhodnocované parametry - subjektivní hodnocení

U každého klienta bylo provedeno dotazníkové šetření - subjektivní sebehodnocení. Vyhodnocováno bylo 20 otázek na různé potíže. Klient velikost potíží subjektivně ohodnotil na stupnici od 0 (tyto potíže nemám) až po hodnotu 6 (mám závažné potíže). Suma hodnocení 20 otázek dává jednu číselnou hodnotu, která odpovídá subjektivnímu sebehodnocení kondice klienta. Seznam otázek dotazníkového šetření velikosti potíží po prodělání onemocnění COVID-19

  1  Mám kašel                                                                11  Často se budím

  2  Mám zahleněné průdušky                                           12  Mám bolesti pohybového systému

  3  Mám pocit sevření hrudníku                                        13  Mám parézy nebo křeče               

  4  Zadýchávám se při chůzi do kopce či schodů                14  Mám pískání v uších 

  5  Zvládám domácí činnosti                                            15  Mám problém udržet zaostření zraku

  6  Věřím si, že zvládnu činnosti mimo domov                   16  Mám zhoršenou paměť 

  7  Mám únavu                                                               17  Žiju jako v mlze 

  8  Trpím bolestí hlavy                                                     18  Mám horší čich 

  9  Mám motání hlavy                                                      19  Mám horší chuť 

10  Špatně usínám                                                            20  Mám jiné potíže, jaké 

 

 Vyhodnocovaný parametr je suma hodnot dotazníkového šetření za každého klienta.

Obrázek 8. Přehled subjektivního sebehodnocení klientů pomocí dotazníkového šetření.

Největší sumy hodnot, odpovídající nejhorší kondici dle sebehodnocení, vykázali klienti ve skupině 1, Medián 1 skupiny je 46 bodů.

Skupina 2 - necvičící klienti s lehčími potížemi, má medián hodnotu 23 bodů. Hodnota mediánu 3 skupiny je 11 bodů.

Mezi jednotlivými skupinami je významný rozdíl. Největší sumy hodnot, odpovídající nejhorší kondici dle sebehodnocení, vykázali klienti ve skupině 1 s vážnými potížemi, které jim neumožňují návrat k běžným životním aktivitám a pracovnímu nasazení. Medián této skupiny je 46 bodů. Skupina 2 tvořená necvičícími klienty s lehčími pocovidovými potížemi měla medián 23 bodů. Nejlepší subjektivní hodnocení měla skupina 3 cvičících klientů s lehčími potížemi. Medián této skupiny je 11 bodů.

Rozdíl hodnot z dotazníkového šetření mezi skupinou 2 a 3 názorně ukazuje efekt cíleného individuálního cvičení na snížení rizika těžšího průběhu a vzniku závažných postcovidových potíží.

Obrázek 9. Relativní suma hodnot z dotazníkového šetření.

U každé otázky (20 otázek) odpovídající určitým potížím jsou zobrazeny sumy hodnot k této otázce pro jednotlivé skupiny přepočtené na 10 klientů, aby bylo možné porovnat hodnoty pro jednotlivé nestejně velké skupiny. Nejvíce bodů je zobrazeno u skupiny 1 s vážnými potížemi. U všech skupin je nejvíce bodů k otázce 7, která se týká únavy. Na druhém místě jsou pohybové potíže spojené s otázkou 12. Na třetím místě je otázka číslo 11 – často se v noci budím. Na čtvrtém místě je otázka číslo 10 – špatně usínám. Nejméně hodnot je u otázky 2 – mám zahleněné průdušky a otázky 1 – mám kašel. Je to dáno tím, že osoby s těmito potížemi jsou v péči jiných odborníků a nebyly zastoupeny ve sledovaném souboru.

Vliv cvičení ComGym a CK na závažnost potíží

Z předchozích výsledků je viditelné, že skupina klientů, která cvičila sestavy cviků navržené v aplikaci ComGym nebo CK má lepší výsledky a tedy menší potíže po prodělání onemocnění Covid 19 než skupina necvičících.
Následuje srovnání sledovaných parametrů výchozího souboru rozděleného na skupinu cvičících a necvičících.

Obrázek 10. Zastouprní cvičících a necvičících osob ve sledovaném souboru.

 

Obrázek 11. Celková Dysfunkce TD u skupiny cvičících a necvičících klientů.

Skupina klientů, kteří již v akutní či subaktuní fázi nemoci (pokud to bylo možné) a následně po onemocnění Covid-19 cvičili individuální sestavy cviků vytvořené v aplikaci comgym.cz nebo Computer Kinesiology, měla při první návštěvě významně lepší hodnoty Celkové Dysfunkce TD. Medián TD u skupiny necvičících je 180 a u skupiny cvičících TD = 141.  

 

Obrázek 12. Suma nálezů v 7. pohybovém řetězci u skupiny cvičících a necvičících.

Suma nálezů v 7. pohybovém řetězci u skupiny klientů, kteří již v akutní či subaktuní fázi nemoci (pokud to bylo možné) a následně po onemocnění Covid-19 cvičili individuální sestavy cviků vytvořené v aplikaci comgym.cz nebo Computer Kinesiology, měla při první návštěvě významně lepší hodnoty než u skupiny necvičících. Medián Sumy nálezů v 7. pohybovém řetězci vlevo je u skupiny necvičících 411 a u skupiny cvičících 245.

  

Obrázek 13. Suma bodů z dotazníku u skupiny cvičících a necvičících.

Suma bodů z dotazníkového šetření u skupiny cvičících klientů byla při první návštěvě významně lepší hodnoty než u skupiny necvičících. Medián Sumy bodů z dotazníkového šetření je u skupiny necvičících 36 a u skupiny cvičících 11.

Toto srovnání prokazuje, že cvičení s aplikací comgym.cz a Computer Kinesiology, významně snižuje riziko a závažnost potíží po onemocnění Covid 19. 

 

Vliv očkování na závažnost postcovid potíží

Dle oficiální doktríny očkování spolehlivě chrání před onemocněním Covid-19 a v případě nemoci snižuje vážnost průběhu a riziko potíží po nemoci. Na tomto základě můžeme předpokládat, že ve sledovaném souboru by skupina očkovaných měla mít lepší hodnoty při subjektivním i objektivním hodnocení. Ve skupině sledovaných klientů o počtu 244 osob mírně převládali neočkovaní. Očkovaných alespoň jednou dávkou bylo 101 osob což odpovídá 41,4 % z celého souboru. Nižší podíl očkovaných ve sledovaném souboru je pravděpodobně dán i vyšším podílem osob, které prodělali onemocnění Covid-19 v roce 2020, kdy očkování ještě nebylo dostupné.

 

Obrázek 14. Zastoupení očkovaných osob ve sledovaném souboru.

 

 

Obrázek 15. Srovnání Celkové Dysfunkce TD u skupiny očkovaných a neočkovaných.

Hodnoty Celkové Dysfunkce TD jsou u obou skupin obdobné, bez významného rozdílu. Medián TD u skupiny očkovaných je 160 a u neočkovaných 161.

Obrázek 16. Srovnání Sumy nálezů v 7 pohybovém řetězci vlevo u skupiny očkovaných a neočkovaných.

Hodnoty Sumy nálezů v 7. pohybovém řetězci vlevo jsou u obou skupin obdobné, bez významného rozdílu. Medián TD u skupiny očkovaných je 364 a u neočkovaných 365.

 

Obrázek 17. Srovnání sumy nálezů bodů z dotazníkového šetření u skupiny očkovaných a neočkovaných.

Hodnoty Sumy bodů z dotazníkového šetření jsou u obou skupin obdobné s nevýznamným rozdílem. Medián Sumy bodů z dotazníku je u skupiny očkovaných je 17 a u neočkovaných 21.

Objektivní hodnoty na sledovaném souboru i subjektivní sebehodnocení neprokázaly snížení rizika postcovidových potíží u skupiny očkovaných osob.

 

Zotavení po onemocnění Covid-19

Pro zrychlení zotavení po onemocnění COVID-19 byly použity masážní a cvičební sestavy individuálně navržené souborem programů Collection Recovering after COVID 19. Tato kolekce programů byla vytvořena speciálně se zaměřením na potíže po onemocnění COVID-19 a významně rozšiřuje možnosti návrhu ošetření programem Profi Complex Start ver. 21.01. Tuto kolekci programů jsme začali vytvářet začátkem léta 2020. Kromě letitých poznatků z vývoje a užívání systému Computer Kinesiology jsme vycházeli z následujících:

 • zkušeností se cvičením RESPIRATRORY v systému ComGym, které jsme zprovoznili pro veřejnost v dubnu 2020,
 • zkušeností u mnoha stovek osob s lehkým i těžkým průběhem onemocnění Covid-19,
 • zkušeností z předchozích let s klienty s neobvyklými průběhy viróz, jejíchž symptomy se věrně shodovaly se symptomy nemoci Covid-19 a jejich následnou rekondicí.

Dále jsme vycházeli z předpokladů a hypotéz, které jsme formulovali především s ohledem na typický vzorec nálezů na Grafu Computer Kinesiology. Po odeznění akutní fáze nemoci zůstává u řady osob porucha v nastavení funkcí regulačních samoúzdravných okruhů těla. Podle údajů v dostupné literatuře vzniká u některých osob někdy až za 6-12 týdnů po odeznění akutní fáze onemocnění syndrom různých potíží, zvláště únavy, tzv. Post-Covid-19 syndrom. U postcovidového syndromu je podle našich prozatímních zkušeností nutné dechovými cviky, individuálním cvičením dle softwaru CK nebo ComGym a individuálně navrženými masážemi „přeprogramovat nastavení regulačních okruhů těla do správného nastavení“, prostě je potřeba obnovit funkceschopnost a spolupráci samoúzdravných regulačních okruhů těla. Nutná je aktivita a spolupráce klientů.

Programy pro návrh ošetření v CK systému, zaměřené na dysfunkce pohybového systému, sledují jako hlavní cíl uvolnění nejvíce přetížených míst pohybového systému a navození biomechanické rovnováhy. Nová kolekce systému CK zaměřená na zotavení po onemocnění Covid-19 sleduje při návrhu ošetření jako hlavní cíl obnovu a posun k fyziologickému nastavení jednotlivých regulačních okruhů.

Jednotlivé regulační okruhy těla mění svoji aktivitu v určitých periodách. Masážemi a pravidelným cvičením spojeným s rytmickým dýcháním lze docílit obnovu funkcí v periodách synchronizovaných s rytmy regulačních okruhů. Manuální ošetření (masáže), jak ukázala naše zkušenost, se rovněž musí opakovat v určitých rytmech. Z praktických důvodů na straně klientů i pracovišť CK se nejvíce osvědčil sedmidenní cyklus, kdy klient přichází ve stejný určitý den v týdnu. V případě nedodržení termínu kontroly je zavedena korekce do výpočtu návrhu ošetření. Celkovou dobu ošetření u Post-Covid-19 syndromů plánujeme na 6 týdnů, tedy celkem 7 ošetření při respektování aktuálního stavu funkcí.

Použité postupy návrhu ošetření

U skupiny 3, cvičících s lehkými potížemi, bylo provedeno ošetření CK pomocí kolekce Collection Recovering after COVID 19, a to: individuálně navržené masáže, cvičení a doporučení dále pokračovat v aktualizovaném cvičení s aplikací ComGym. Další ošetření CK se u této skupiny klientů opakovalo obvykle do 6 týdnů.

U skupiny 2, necvičících s lehkými potížemi, bylo provedeno ošetření CK pomocí kolekce Collection Recovering after COVID 19, a to individuálně navržené masáže, cvičení a doporučení cvičit aktualizované cvičební sestavy s aplikací ComGym. Další ošetření CK bylo provedeno obvykle za 1-4 týdny podle reakce na první ošetření, postupný ústup subjektivních potíží a dohody dle telefonické konzultace na základě subjektivního hodnocení změn klientem a také výsledků domácího cvičení s aplikací ComGym.

U skupiny 1, s vážnými potížemi, byl po vstupním vyšetření stanoven plán rekondice s ošetřením 1x týdně po dobu 6 týdnů (celkem 7 ošetření včetně vstupního). Pokud nebylo možno provést ošetření 7. den, bylo provedeno 14. den nebo nastaveny korekce při návrhu ošetření. Ošetření masážní sestavou bylo individuálně navrženo pomocí kolekce programů Collection Recovering after COVID 19 podle aktuálního nálezu testovací části CK, a to při každé návštěvě. Obdobně byla aktualizována individuální cvičební sestava, kterou po edukaci klient cvičil každý den do následné kontroly. Dále klient obdržel individuální dietní doporučení včetně doporučení potravinových doplňků (doplnění vitamínů, stopových prvků…) na urychlení rekonvalescence, a to obvykle až při 3-4 návštěvě. Po odeznění potíží a dokončení rekondičního cyklu klienti cvičili dál speciální cviky na rekondici aktualizované pomocí aplikace ComGym.

Výsledky využití Computer Kinesiology při zotavení po onemocnění Covid-19 u skupiny 1

Z původního souboru skupiny 1 byly vyloučeny osoby které:

 • nedodržely navržený program, tj. neabsolvovaly předepsaný rozpis ošetření. U některých klientů došlo k významnému ústupu potíží již po prvním či druhém ošetření natolik, že na další ošetření přijeli až za výrazně delší dobu, než byla předepsána (obvykle po opětovném zhoršení subjektivních potíží).
 • V průběhu rekondice prodělali komplikující stav (nějaký úraz, operaci nebo novou jinou nemoc).
 • Měli v průběhu rekondice nasazenou jinou léčbu a nebylo vhodné kombinovat dva různé typy léčby.

Z původních 52 osob ve skupině 1 splnilo podmínky 28 osob, jejichž výsledky jsou níže uvedeny.

Obrázek 18. Hodnoty Celkové Dysfunkce (TD) při jednotlivých ošetřeních klientů skupiny 1.

Při prvním vyšetření byl medián Celkové Dysfunkce (TD) na hodnotě 190,5.  Hodnoty větší než 180 odpovídají rizikovému pásmu akutních potíží. Po prvním ošetření a týdnu cvičení individuální cvičební sestavy navržené programem Collection Recovering after COVID 19 (druhé vyšetření) poklesl medián TD na hodnotu 138,5. Hodnoty TD do 140 odpovídají pásmu běžně zdravé populace s lehkými funkčními poruchami. Při čtvrté návštěvě (po 3 týdnech cvičení) byl medián TD na hodnotě 112,5 a při posledním vyšetření byl medián TD na hodnotě 101. Hodnoty TD do 120 odpovídají normě zdravé populace.

Obrázek 19. Hodnoty sumy nálezů v pohybovém řetězci 7 vlevo při jednotlivých vyšetřeních klientů skupiny 1.

Při prvním vyšetření byl medián Sumy nálezů v pohybovém řetězci 7 vlevo u skupiny 1 na hodnotě 459. Hodnoty nad 400 odpovídají rizikovému pásmu osob s akutními potížemi. Po prvním ošetření a týdnu cvičení individuální cvičební sestavy navržené programem Collection Recovering after COVID 19 (druhé vyšetření) poklesl medián Sumy nálezů v pohybovém řetězci 7 vlevo na hodnotu 288, což odpovídá pásmu běžně zdravé populace s lehkými funkčními poruchami. Při třetím vyšetření (po 2 týdnech cvičení) byl medián tohoto parametru na hodnotě 208 a při posledním 7 vyšetření byl na hodnotě 128. Hodnoty sumy nálezů v pohybovém řetězci 7 vlevo do 200 odpovídají pásmu normy zdravé populace.

Uvedené výsledky ukazují, že u všech osob došlo již po prvním ošetření ke zlepšení celkového stavu. Největší zlepšení proběhlo během prvních 3 týdnů (polovina předpokládané doby na zotavení). Výsledky při čtvrtém vyšetření (po 3 týdnech) byly u většiny klientů v normě a klienti udávali zbytkové potíže, které se objevily jen občas. Následující 3 ošetření zesilují paměťový zápis změn v nastavení regulačních okruhů těla na nové hodnoty. Výsledky posledních 3 vyšetření se již výrazně neliší, protože bylo dosaženo normy a prostor pro další zlepšení není velký. Někdy došlo i k mírnému zhoršení výsledků většinou jako důsledek návratu k běžným aktivitám spojeným se zvýšenou zátěží.

Obrázek 20.  Porovnání výsledků dotazníkového šetření u skupiny 1 před rekondicí a po rekondici.

 Graf srovnává hodnoty z dotazníkového šetření při první návštěvě a po absolvování zotavovací série ošetření u skupiny 1 s významnými potížemi. Výrazné zlepšení kondice udávané klienty je v souladu se zlepšením objektivních parametrů získaných pomocí Computer Kinesiology. Medián bodové hodnoty dle subjektivního sebehodnocení klesl z hodnoty 45,5 na hodnotu 7,5.

 

Závěr

 1. Uvedené výsledky ukazují, že systém Computer Kinesiology lze úspěšně použít pro objektivizaci potíží po prodělání onemocnění COVID-19. Výstupy testovací části, tj. hodnota TD Celkové Dysfunkce a suma nálezů v pohybovém řetězci 7 vlevo, jsou v souladu se subjektivním sebehodnocení provedeným klienty formou dotazníkového šetření.
 2. Výše hodnot obou sledovaných parametrů na vstupu ukazuje na závažnost potíží po prodělaném onemocnění COVID-19, je mnohdy jediným objektivizujícím parametrem při jinak negativních klinických zvyklých vyšetřeních.
 3. Skupina klientů, kteří cvičili s aplikací ComGym nebo individuální cvičební sestavy navržené programy CK, měla nejlepší objektivní i subjektivní parametry z celého sledovaného souboru. Výsledky ukazují, že pravidelné cvičení s aplikací ComGym může významně pomoci v prevenci tíže (hloubky) postcovidového syndromu.
 4. U klientů ze skupiny 1, s vážnými postcovidovými potížemi, po absolvování rekondiční kůry navržené s pomocí programu Collection Recovering after COVID došlo k výraznému ustoupení až vymizení postcovidových potíží natolik, že se mohli vrátit k běžnému životu a pracovnímu nasazení.
 5. Na sledovaném souboru se neprokázalo, že očkování snižuje riziko a závažnost postcovidových potíží.
 6. Použití Computer Kinesiology Profi Complex Start ver. 21.01 s kolekcí programů Collection Recovering after COVID umožňuje zotavení po prodělání onemocnění COVID-19 v případech, kdy jiné postupy nepřinesly očekávaný efekt.